Motiv 01 Mann Tastatur lila
Motiv 02 Telefon blau
Motiv 03 Diskussion grün
Motiv 11 Sonne lila